0 product(en)

Privacy Statement

Disclaimer:

Deze website wordt geëxploiteerd door Kalsbeek Motoren, Zwolle. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze website is besteed kan Kalsbeek Motoren nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade onstaan door foutieve informatie op deze website.

 

Komt u op deze website informatie tegen, welke volgens u niet correct is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden. U kunt hiervoor gebruik maken van de contactpagina. Dit geldt tevens wanneer er volgens u informatie op deze site staat, waarop het copyright van anderen rust.

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kalsbeek Motoren.

 

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1927 het besluit 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Kalsbeek Motoren.

 

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich eveneens tot Kalsbeek  Motoren te wenden.

 

Privacy

Kalsbeek Motoren respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van deze website.

 

Wanneer u deze website bezoekt, worden van u geen andere gegevens vastgelegd, dan die gebruikt worden voor statistische doeleinden.

Maakt u gebruik van het contactformulier op de contactpagina, dan worden de door u daar verstrekte gegevens enkel gebruikt om u zo goed mogelijk antwoord te geven. Ze worden niet opgeslagen in een database. Evenmin zullen ze worden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld om informatie over u te verzamelen of u ongevraagd informatie toe te zenden.

Kalsbeek Motoren, Zwolle